بررسی ضرورت تحقیق و توسعه در بازارسازی بنادر کشور در راستای ایجاد بنادر پیشرو:

بایستگی ساختارسازی و تحول بنادر در مناطق آزاد‌ ایران

در بازارهای رقابتی، جذب و نگهداری کالاها در بنادر و امور مرتبط با جابه‌جایی و حمل‌و‌نقل که از ابزار درآمدزایی بنادر می‌باشد، شناسایی بازار‌، نفوذ در بازار و توسعه و همچنین بازارسازی مطلوب و هدفمند بر‌اساس استراتژی روز و هدف‌محور و ایجاد بازارهای جدید از نکات قابل مطالعه و بررسی در بازاریابی بنادر است.

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در مارکتینگ امروز بنادر‌، هم‌راستا با حفظ و توسعه بازارهای موجود و هدف، بازارسازی جهت‌دار و مشخص براساس توانمندی‌، ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود و مبتنی بر نیاز در منطقه از موارد مهمی است که  در تبیین و پایه‌ریزی اهداف‌، موردنظر قرار می‌گیرد. اساسا بنادر  با توجه به توانمندی  و ویژگی که حائز آن می‌باشند، می‌بایست درخصوص جذب بازارهای خود اقدام و همچنین بر‌اساس اهداف حال و آینده و قابل پیش‌بینی، شرایط خود را در راستای این مهم منطبق و مرتبط سازند‌.

بازاریابی در بنادر از الزامات ضروری در مشتری‌یابی و مشتری‌سازی بوده که مبتنی بر اصل رقابت‌پذیری در جذب کالا در بازارهای هدف‌، مورد محور فعالیت بنادر با ایجاد و فراهم‌آوری شرایط مطلوب‌، مناسب و متناسب برای جذب کالا‌، با هدف و رویکرد درآمدزایی برای بنادر و کاهش هزینه‌ها برای صاحبان کالا و خدمات بوده که به شدت مورد توجه، مطالعه و برنامه‌ریزی در برنامه‌های اجرایی بنادر پیشرو و نسل نوین می‌باشد‌.

به طور کلی در بازاریابی روز بنادر، اهداف، نگاه و برنامه‌های ساختاری جاری و بلندمدت بنادر در راستای جذب کالا، موقعیت زمانی و مکانی بنادر، هدف‌های پایه‌گذاری شده برای بنادر در مسیر صادرات‌، واردات‌، ترانزیت و ترانشیپ کالاها و کریدورهای عبوری، ظرفیت‌ها، بسترها و زیرساخت‌های فنی و عملیاتی موردنظر و مناسب، قابلیت رقابت‌پذیری بنادر در مقایسه با بنادر همجوار در جذب بازار برای کالا یا کالاهای خاص‌، پسکرانه‌های مطلوب و جذاب بندری در ارائه خدمات و ارزش افزوده کالا و امکانات ایجاد شده در این پسکرانه‌ها، امکانات و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی، ایجاد  پارک‌های لجستیک هدفمند بر‌اساس استقرار و مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات، امکانات و تجهیزات مطلوب اداری و ابزارهای انسانی و نیز ساختار منطقه‌ای تامین انرژی موردنیاز، مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد‌؛ لذا بر این اساس چگونگی ایجاد تولیدات و خدمات جدید و انجام سرمایه‌گذاری و تجارت برای صاحبان کالا مورد‌نظر خواهد بود‌‌.

در حقیقت، فرآیند تحقیق و توسعه بازار در مارکتینگ بندری‌، فرآیند شناسایی نیاز و ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل بنادر و متعاقبا ایجاد و پیدایش افکار‌، ارزیابی فرضیات‌، طراحی بنادر، تولید ایده و نظرات‌، معرفی، انتشار و توزیع محصول و یا محصولات، ارائه خدمات و یا فرآیند فن‌آورنه به شیوه نوین و ارائه بهتر و آسان‌تر تولید‌، محصول و خدمات به صاحبان تولید و سرمایه و مشتریان و بهره‌برداران خدمات در بنادر خواهد بود‌.

در واقع مارکتینگ بنادر یعنی بازار‌یابی و بازارسازی در بنادر بر مبنای تطبیق بنادر با جذب کالا و یا با ایجاد مقدمات و الزامات مرتبط‌، جذب انحصاری کالا برای انجام امور مربوطه (که این مورد در راستای ایجاد هاب منطقه‌ای برای کالا یا کالاهای خاص بر مبنای مدیریت زنجیره تامین و ایجاد برندینگ کالا و بندر صورت می‌پذیرد که مشخصا تمام زیر‌ساخت‌های بندری بر این اساس تکمیل‌، تجهیز و توسعه می‌یابند‌) و یا جذب کالاها و محصولاتی که بندر بر آن اساس ظرفیت‌ها و استعداد پذیرش و پردازش و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده آن کالا یا کالاهای خاص را داشته باشد‌.

 

عوامل اثرگذار در مسیر مطالعه‌، بررسی و توسعه بازارهای بنادر

توجه به حضور بنادر در کریدورهای منطقه‌ای صادرات‌، واردات، ترانشیپ و ترانزیت کالاها، ایجاد، برنامه‌سازی، مشارکت و مذاکره با بازارهای هدف و مطلوب برای ایجاد کریدورهای جدید در حمل‌و‌نقل مطلوب کالا مبتنی بر کاهش هزینه و افزایش درآمد و نیز توجه به بازارها و توانمندی عملیاتی و فنی کشورهای همسایه در راستای ایجاد الزامات رقابت‌پذیری در فرآیند تحقیق و توسعه بازارهای بندری نقش مهمی را ایفاء و ایجاب می‌کند‌.

از موارد مهمی که در راستای مطالعه‌، بررسی و توسعه بازارهای بنادر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ ایجاد و ارائه شرایط ترجیحی و رقابتی با بنادر هم‌ردیف در جذب و ترغیب صاحبان کالا، تولید و سرمایه برای حضور در بنادر می‌باشد؛ عوامل مختلفی ازجمله‌‌:

۱) ارائه تخفیفات در عوارض دریایی و بندری مترتب بر حمل‌و‌نقل‌، جابه‌جایی و نگهداری کالا و بهره‌مندی صاحبان کالا از معافیت‌های مطلوب انبارداری کالا و افزایش مدت زمان نگهداری.

۲) فراهم‌آوری امکانات مناسب برای حمل‌و‌نقل و نگهداری کالا در قالب ایجاد و تجهیز ترمینال کالاهای خاص و نیز تجهیز مطلوب ترمینال کالاهای عمومی.

۳) ارتباط نزدیک صاحبان تولید، سرمایه و شرکت‌های کشتیرانی در قالب مذاکرات و تعاملات دوطرفه که منجر به بهره‌وری مناسب‌تر ناشی از فعالیت‌های مشمول برای طرفین می‌گردد.

۴) تکمیل و تجهیز صنایع تدارکات و پشتیبانی دریایی و بندری مبتنی بر صنایع پایین‌دستی صنعت حمل‌و‌نقل دریایی که منجر به جذب شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کالا در بنادر گردیده که فرآیند آن ایجاد درآمد مطلوب برای بنادر خواهد بود‌.

۵) ایجاد بازاریابی بندری دیجیتال و اجرای صحیح مکانیزم‌های اجرایی جذب مشتری و مارکتینگ بندری با هدف کاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات برای صاحبان کالا و تولید و سرمایه‌، از موارد مهمی است که در راستای تحقیق و توسعه بندری و بازاریابی مطلوب می‌بایست  به آن توجه ویژه داشت‌‌.

۶) شناسایی رقبا و نشانه‌گذاری استعدادها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها جهت انجام یک فعالیت رقابتی و موفق از نکات مهم در توسعه بازاریابی در بنادر می‌باشد‌.

۷) بررسی شرایط اقتصادی‌، سیاسی و قوانین موجود در عرصه فعالیت اقتصادی می‌تواند در چگونگی و بررسی برای ایجاد بازارهای هدف با محوریت تسریع و تسهیل امور برای صاحبان کالا، تولید و سرمایه‌گذاران نقش بسزایی داشته باشد.

۸) تجهیز پسکرانه بنادر‌، عوامل زیرساختی و روساختی نیز از عوامل تاثیرگذار در بررسی و موقعیت‌سنجی در بازاریابی بندری بوده است‌.

۹) موقعیت جغرافیایی‌، شرایط زمانی و مکانی، ابزار مطلوب نیروی انسانی‌، شرایط و دستیابی به انرژی ارزان نیز از عوامل تاثیر‌گذاری است که در ایجاد و توسعه بازارهای مطلوب بندری مبتنی بر تحقیق و مطالعه برنامه‌محور در راستای ایجاد درآمد مطلوب برای بنادر مورد توجه خواهد بود‌.

۱۰) ایجاد برندسازی در بنادر که این مهم مبتنی بر جذب هدف‌محور کالاهای خاص و تجهیز بنادر با محوریت کالاهای هدفگذاری شده بوده که این اقدام مشخصا با بررسی و مطالعه از وضعیت بازار با منظور نمودن همه شاخص‌ها و ظرفیت‌های منطقه و بنادر در راستای جذب کالای هدف‌محور و توجه به بازارهای صادراتی‌، وارداتی و ترانزیت و همچنین موقعیت منطقه و بنادر از نظر مکانی در همجواری با بازارهای مطلوب صادراتی و یا ترانزیتی می‌تواند مورد توجه در بازاریابی مناسب و متناسب قرار گیرد. برندسازی در بنادر از عوامل تاثیرگذار و موثر در جذب در آمد و فعالیت سودده  مطلوب خواهد بود‌.

به عبارتی صحیح، بازاریابی از موارد مهم در تحقیق و توسعه مبتنی بر شناسایی بازارهای بندری در راستای ایجاد درآمد برای بنادر بوده که فرآیند این مهم در بنادر منتج به برنامه‌ریزی و ساختارسازی صحیح و هدف‌محور‌، قیمت‌گذاری اصولی و تعیین نرخ مطلوب مترتب بر کالا و خدمات، ایجاد و تکمیل و توسعه مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات در راستای زنجیره ارزش‌، تناسب‌سازی و مناسب‌سازی زیرساخت‌ها و فعالیت‌های موردنیاز برای ارائه خدمات مطلوب و انجام و اجرای کار به صورت هدف‌محور در بنادر بوده است‌.

در واقع بازاریابی در بنادر شامل تحقیق بازار و تحقق بازار می‌باشد‌. فعالیت‌های تحقیقی در بازاریابی بندری امکان تجزیه و تحلیل بازار‌، تعیین و ایجاد برنامه ساختاری منظم و منسجم در بنادر و تنظیم اهداف و شاخص‌های اجرایی برنامه‌محور را فراهم می‌آورد و متعاقبا تحقق‌سازی بازار متناسب با تحقیق انجام شده‌، ابزارهای بازاریابی برای رسیدن به اهداف را موجب می‌شود که این دو مهم از الزامات ایجاد درآمد مطلوب در بنادر بوده که مشخصا برنامه‌ریزی هدفمند بر مبنای ملاک‌های تاثیرگذار اقتصادی در بنادر‌، منجر‌ به تثبیت این درآمد و نیز متعاقبا گسترش امکانات برای جذب بازارهای بیشتر و مطلوب‌تر و افزایش درآمدهای ناشی از گسترش فعالیت‌ها خواهد شد‌.

روند تحقیق و توسعه بازار موجب ایجاد سیاست‌ها و هدف‌های مشخص درخصوص روند پیشروی و پیشرفت مجموعه و برنامه‌ریزی هدف‌محور برای تحقق برنامه در مسیر مناسب‌سازی مسیرهای پیش‌بینی شده و بازارهای قابل پیش‌بینی و هدفگذاری شده در آینده می‌باشد‌. در حقیقت یکی از نقش‌های مهم در تحقیق و مطالعات برای جذب بازارهای بندری‌، تعیین میزان گستردگی کالا یا کالاهای خاص در منطقه یا مناطق خاص در بازه زمانی مشخص بوده که به فرض منظور نمودن ملاک‌های تاثیرگذار در امنیت اقتصادی (که فاکتورها و عوامل مختلفی را در مبادلات اقتصادی شامل می‌شود‌)، می‌توان ارزیابی و برنامه‌ریزی هدفمند در راستای ایجاد زیر‌ساخت‌ها و امکانات مطلوب در جذب بازار متناسب با گسترش بازار، ایجاد نمود؛ که این مهم قطعا در مسیر شناسایی یک مسئله یا بحران با رویکرد توجه به آن و احیانا‌ برطرف کردن آن (چنانچه ‌امکان‌پذیر باشد‌)، یا کشف فرصت‌های جدید پیش‌رو برای ایجاد‌ بازارهای جدید درآمد‌محور و راه‌های بهره‌برداری مطلوب از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و همچنین ارائه خدمات یا استفاده از روش‌های تاثیرگذار در فرآیند طراحی و اجرای کار و هدف‌، ارتباط مستقیم خواهد داشت‌.

 

نقش بی‌بدیل مناطق آزاد در جذب بازارهای جدید بین‌المللی

مناطق آزاد به‌واسطه عدم محدویت نسبی در قوانین و مقرارت مترتب بر سایر سازمان‌ها و ارگان‌های موازی با نوع فعالیت موردنظر‌، بر مبنای توجه به بازارهای صادراتی و ترانزیتی در بنادر در جهت ارزآوری مطلوب‌، می‌توانند با ترمیم و تکمیل و توسعه زیر‌ساخت‌ها و الزامات بندری و بررسی و مطالعه توانمندی منطقه‌ای در راستای ارائه و عرضه خدمات جدید و مناسب با بازار و با بازنگری و تغییر و بهبود در فعالیت‌ها و خدمات موجود و حذف یا کاهش و یا تعدیل شرایط موجود در سایر بنادر، راهی موثر برای جذب بازارهای جدید متناسب با توانمندی و ظرفیت‌ها‌، ایجاد نموده و مزیت رقابتی خود را موجب شوند و به دنبال آن بتوانند مناسب‌ترین برنامه درآمد‌زایی و سودآوری را برای مجموعه داشته که به تبع آن موجب افزایش درآمد برای صاحبان کالا و تولید نیز گردند‌ که این مهم در قالب ایجاد دپارتمان تحقیق و توسعه‌، برنامه‌ریزی و بازاریابی بنادر‌، موجب رشد هدفمند   خواهد شد‌.

بدیهی است از اهداف این دپارتمان‌، بررسی بازار حال و آینده درخصوص کالاهای هدف، نفوذ و بررسی در بازارهای هدف و همچنین توسعه بازار، تجهیز و ترمیم و تکمیل زیر‌ساخت‌های مورد‌نیاز بر مبنای هدفگذاری در جذب کالاها و صاحبان کالا‌، تعیین استراتژی بازاریابی متناسب با موقعیت منطقه‌ای و توجه به سایر الزامات موردنیاز در این بستر و حوزه خواهد بود‌‌.

در این راستای مشخص، علاوه بر توجه‌ به کریدورهای منطقه‌ای و لزوم تحقیق و بررسی برای جذب بازارهای مطلوب مبتنی و منطبق بر صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشیب در مسیر این کریدورها، توجه به ایجاد کریدورهای جدید مبتنی بر بازاریابی هدف‌محور نیز مورد توجه بوده که این مهم بر مبنای شاخص‌های موردنظر که اجمالا در بالا به آن اشاره شده است؛ در مسیر دیپلماسی اقتصادی، مذاکرات و تعاملات محقق خواهد شد‌. قطعا این مهم با توجه به کاهش نسبی بروکراسی و عوامل بازدارنده اداری در سازمان مناطق آزاد‌، می‌تواند جدی‌تر مورد‌نظر و بازبینی قرار گیرد. گسترش فعالیت‌های بندری در مناطق آزاد دریایی از عوامل موثر در تحقق توسعه اقتصادی دریا‌محور می‌باشد.

به عنوان مثال هم‌اینک امارات متحده عربی در انجام مناسبات جدید تجاری مبتنی بر منفعت اقتصادی‌، در نظر دارد تا به منظور راهیابی سریع‌تر به بازارهای اروپا و همچنین دستیابی سریع‌تر اروپا به بازارهای امارات، کریدور جدیدی را از مسیر ایران به ترکیه و متعاقبا اروپا در قالب حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی فراهم آورد. بر‌اساس برآورد تعیین شده مسیر فعلی‌، ۸روز از مسیر دریایی کشور امارات برای رسیدن به مقصد اروپا (باب‌المندب‌، دریای سرخ‌، کانال سوئز‌، دریای مدیترانه‌-‌ترکیه و اروپا که ۲۰روز بوده است) کمتر خواهد بود؛ بدیهی است این مهم موجب افزایش درآمد برای صاحبان کالا و تولید، کاهش هزینه‌ها و دسترسی سریع‌تر به بازارهای هدف شده که تاثیر رقابتی فراوانی را در بازار تولید، عرضه، فروش و توزیع  موجب خواهد شد. در این  مسیر درآمد حاصل از این مبادلات و جابه‌جایی به طرق مختلف شامل جمهوری اسلامی ایران نیز می‌شود‌. البته در برنامه‌ریزی دیگر این مسیر می‌تواند برای صادرات و ترانزیت کالا از مبداء امارات به کشورهای حوزه‌C.I.S نیز مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گیرد‌.

بدیهی است، برنامه‌ریزی و مطالعه و بررسی و جذب این بازار گسترده می‌تواند در بستر هدف مورد توجه قرار گرفته و با دیپلماسی اقتصادی مناسب‌، مناطق آزاد موردنظر‌، هدف مناسبی برای جذب این بازار گسترده قرار گیرند و با هدف کوتاه‌مدت‌، زیر‌ساخت‌های لازم برای تحقق این موضوع فراهم شود‌. البته این موضوع درخصوص مبادلات تجاری کشور عمان با چین (به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری‌) و همچنین چین با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مبتنی بر کریدور شمال-‌جنوب قابل تعریف و طراحی و تحقیق بازار می‌باشد‌.

در حقیقت تحقیق و توسعه که از الزامات در بازاریابی بنادر نسل نوین بوده است؛ منجر به بررسی، گسترش‌، ایجاد تولیدات و مسیرهای جدید تولید و خدمات، سرمایه‌گذاری هدف‌محور، گسترش تجارت مبتنی بر تولید درآمد-‌سود و کاهش هزینه‌ها‌، بهبود و تکمیل ساختار در بنادر و مناطق آزاد  تجاری-صنعتی می‌گردد‌.

در واقع تحقیق و توسعه برای انجام بازاریابی مطلوب و مناسب و هدفمند در بنادر، ایجاد تحول و شناخت نیازهای بازار و مدیریت و شناخت بر آینده و زمان برای انجام کار مطلوب می‌باشد‌.

 

دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با توسعه دیپلماسی اقتصادی

ارتباط پژوهش با بازار از ابزارهای مهم مارکتینگ بندری است که باید با منظور نمودن و توجه به عوامل مختلف مترتب بر آن و همچنین تعیین چشم‌انداز برنامه‌ها، به خوبی مورد برنامه‌ریزی و دقت‌نظر قرار گیرد و در این راستا برنامه‌های اجرایی مشخص و راهبردی متناسب با زمان و شرایط تعیین گردد‌.

در مسیر تحقیق و توسعه در بازاریابی بنادر می‌بایست درک عمیق از بازار و فضای بالقوه موجود برای ایجاد فعالیت هدفمند مبتنی بر نیاز مشتریان ایجاد شود و متناسب با آن بسترهای فعالیت در بازه زمانی معین آماده‌سازی گردد‌‌. بدیهی است، فرآیند آن گسترش بازار، افزایش درآمد، ارزآوری، اشتغال‌زایی‌، افزایش مناسبات و تعاملات اقتصادی‌، الزام در تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها و گسترش آن بر‌اساس درآمد حاصله و… خواهد شد‌.

از موارد قابل توجهی که لزوم دستیابی به بازارهای جدید بر مبنای محصولات هدف را موجب می‌شود؛ بررسی و مطالعه مسیرهای انتقال کالا به بازارها و مشتریان به منظور دستیابی سریع‌تر به بازارهای موردنظر و تسریع و تسهیل در جابه‌‌جایی کالاها است‌؛ این موضوع در بسیاری از مواقع موجب برقراری مناسبات جدید بین کشورها و یا تجدید مناسبات مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی می‌گردد‌. بر این اساس است که در بسیاری از مواقع لزوم ایجاد روابط اقتصادی بین دولت‌ها در راستای منافع ملت‌ها منجر به بهبود و یا تعمیق روابط سیاسی‌، فرهنگی‌، اجتماعی‌، امنیتی و… نیز می‌شود‌. به عبارتی امروز بازاریابی و بازار‌سازی درجهت برآوردن نیازها در بازارهای مختلف و مشتریان کشورهای مختلف و یا بعضا ایجاد فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ارائه و عرضه محصول یا محصولات خاص به کشور یا کشورهای هدف‌، یکی از ابزار مهم در روابط بین دولت‌ها در جهت گسترش منافع فی‌مابین یا عدم گسترش با رویکرد خاص بوده است‌.

طرح این مطالب در راستای تحقیق و توسعه در بازاریابی و عوامل متعدد مترتب بر آن، نشان دهنده ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل در ساختارسازی در چگونگی دستیابی به بازارهای هدف، با منظور نمودن همه شرایط ممکن و غیرممکن در تحقق اهداف بازاریابی بوده است‌.

مشخصا در جهان اقتصادی امروز که یکی از ابزارهای قدرتمند کشورها‌، توانمندی صنعتی و اقتصادی است؛ ارائه و راهکارهای بهینه و کارآمد در برتری گرفتن در بازارهای جهانی تولید‌، عرضه و توزیع محصول از نشانه‌های موفقیت در دیپلماسی اقتصادی است که بستر آن قطعا بر مبنای شناسایی موقعیت‌ها‌، ظرفیت‌ها‌، توانمندی‌های زمانی و مکانی برای کشورها حاصل می‌شود‌‌.

استراتژی تعیین مسیر جابه‌جایی کالا با توجه به اصل رقابت در بازارهای عرضه و توزیع بر مبنای تسریع در جابه‌جایی کالا و نیز کاهش قیمت تمام‌شده و هزینه‌ها‌، از موارد مهمی است که در راستای مطالب فوق، تاثیر زیادی بر بازارهای اقتصادی بین کشورها داشته است که فرآیند آن موجب تولید  درآمد، اشتغال و ارزآوری خواهد شد‌‌.

به عنوان طرح مثال مجدد و دیگر بر مستندات و مثال‌های طرح شده در گزارش‌، د جهت تبیین اهمیت و جایگاه ضرورت در انجام مطالعات و توجه به روش‌های آن و ایجاد راهکارهای مناسب برای دستیابی و  امکان‌پذیری در انتخاب بهترین راهکار در تسریع و تسهیل در جابه‌جایی کالاها، می‌توان به رویکرد اخیر کشور هند در اقدام برای استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌ها و توانمندی ایران در ترانزیت کالاها (باتوجه به شرایط مناسب در کشور ازجمله نیروی انسانی و انرژی ارزان، مسیر کوتاه‌تر، دسترسی به بازارهای هدف‌، موقعیت مکانی استراتژیک و…) اشاره داشت.

علاوه بر بهره‌مندی کشور هند از ظرفیت‌های بندر چابهار در مسیر کریدور شمال-‌جنوب برای دستیابی به بازارهای اروپا، اکنون نیز درصدد است تا از طریق بنادر هرمزگان با کاهش هزینه تقریبا ۳۰درصد در حمل‌و‌نقل (که بسیار در قیمت تمام‌شده کالا در بازارهای رقابتی مهم و تاثیر‌گذار است) و نیز کاهش زمان چندروزه در انتقال کالا به بازارهای هدف‌، از ظرفیت‌های بنادر هرمزگان و مسیر ترانزیتی کریدور شمال-‌جنوب در قالب حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به منظور تسریع در دسترسی به بازارهای شمال اروپا (از طریق روسیه) استفاده نماید‌. همچنین این مسیر شرایط مطلوب‌تری را برای دسترسی کشور هند به بازارهای کشور‌های C.I.S‌و نیز کشور چین و بالعکس فراهم خواهد کرد.

این امکان، ظرفیت گسترده‌ای است که می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد و افزایش درآمد و اشتغال‌زایی در کشور و فعالیت بیشتر بنادر درجهت تولید درآمد استفاده بهینه و فرصت‌طلبانه داشت.

توجه به مناسبات اقتصادی در بستر پیمان شانگهای نیز از موارد قابل توجهی است که با مطالعه و بررسی دقیق و هدفمند‌، می‌توان روش‌های اقتصادی مناسبی را درجهت تولید درآمد در تعامل اقتصادی با کشورهای عضو متصور شد‌.

موقعیت استراتژیک ایران در منطقه ایجاب می‌کند تا با شناسایی و هدفگذاری بازارهای خاص و هدفمند‌، بتواند درصدی از بازارهای جهانی را جذب نماید. توجه به اصل مشارکت در منافع بین کشورها و دخیل کردن ذی‌نفعان در مصالح یکدیگر، از موارد قابل توجه در بازاریابی و بازارسازی خواهد بود‌‌.

بی‌تردید در این مسیر بنادر نقش مهمی داشته که در راستای تجهیز خود بر مبنای افزایش سرعت، کاهش هزینه‌های مربوطه و افزایش ایمنی‌، ایجاد بنادر هوشمند و ترمینال‌های دیجیتال و پایانه‌های اختصاصی و نوین بندری و… می‌توانند در بازاریابی هدفمند با چشم‌انداز و راهبردهای مشخص و معین‌، تاثیر فراوانی در بازاریابی و جذب کالا و صاحبان کالا و تولید درآمد داشته باشند‌.

توضیحات اجمالی فوق بیانگر نقش تاثیرگذار تحقیق و بررسی در بازاریابی بنادر بوده است که با منظور نمودن استراتژی مشخص و جهت‌دار متناسب با موقعیت‌ها و ظرفیت‌های مکان و زمان و با ایجاد دپارتمانی معین برای این منظور در نهادها‌، سازمان‌ها‌، ارگان‌ها و… مرتبط به صورت دامنه‌دار و آینده‌نگر‌، می‌بایست به این مهم اقدام شود‌.

چنین موضعی مشخصا موجب ایجاد درآمدهایی پایدار و گسترش درآمدها و متعاقبا اصلاح‌، بهبود و گسترش زیر‌ساخت‌ها در بنادر خواهد گردید که درجهت افزایش جذب کالا و بازارهای محصول و تولید موثر و مفید خواهد بود‌.