مناطق آزاد و ويژه، مديريت دانش چابك و جهش توليد در عصر پساكرونا
مناطق آزاد و ويژه، مديريت دانش چابك و جهش توليد در عصر پساكرونا

از مهم‌ترين ويژگي‎هاي منابع انساني در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، بهره‌مندي آنان از دانش و اشتراك آن است.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اين دانش علاوه بر آن كه مي‎تواند به ايجاد مزيت‎ها و ظرفيت‎هاي اقتصادي در صنعت، تجارت و توليد محصول كمك كند، اشتراك آن ميان افراد و گروه‌ها مي‎تواند مزيت‎هاي رقابتي و اقيانوس آبي را در خلق بازار‎ها به همراه آورد. هم چنانكه مي‎تواند به تقويت اطلاعات كارشناسي و توسعه اطلاع‌رساني اقتصاد محور كمك كرده و موجبات هم‌افزايي و توليد دانش جديد را در جريان اشتراك و يادگيري‎هاي سازماني فراهم نمايد.

دانش آميخته از اطلاعات و خبرگي به همراه تجربه افراد در مجموعه سازماني حاوي حقايق و ايده‌هايي است كه به طور منطقي با نتايج حاصله به صورت چندوجهي و پيچيده، واضح، توزيع‌پذير، كاربردي و فيزيكي قابل ارائه است.

دانش مبتني بر اطلاعات كه با تجربه‌ها، باورها و ارزش‎هاي سازماني به همراه تجربه كارشناسي فرد دگرگون و بارور مي‎شود و نقش خود را در سودآوري و توسعه سازماني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشان مي‎دهد، به طوري‌ كه سازمان‎هاي مناطق مي‎توانند از دانش حاصله در نحوه انجام امور و ارائه خدمات نيز استفاده كنند.

مديريت دانش به منزله اشتراك در عمل، زاييده هم‌افزايي و توسعه دانش و يادگيري سازماني است كه با بهره‌گيري از داده‎ها و اطلاعات درهم آميخته با مهارت‌ها، شايستگي‌ها، تعهدات و انگيزه‎هاي دروني انساني سازمان همراه است كه در قالب مفاهيم، ديدگاه‎هاي عرضه شده و روابط كاري خود، پيش برنده مويد قتصاد فراصنعتي مناطق آزاد و ويژه است.

اهميت دانش، امروز در بنگاه‌هاي اقتصادي ازجمله مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نشان از ايجاد ارزش در اين سازمان‎ها براي پيشتازي در اقتصاد مدرن، علم، نوآوري و قدرت حاصله توليد و جهش آن در اقتصاد به منزله ابزار قدرت است و اشاعه آن براي مديران زماني مشخص مي‎شود كه درك كنند تنها با ابزار دانش و ذهن كارشناسي مي‎توانند در نگاه سودآور فعالان اقتصادي رسوخ كرده و خود مزيت رقابتي پيدا كنند و به اهداف سازماني‌شان نائل شوند.

قدرت دانش براي كاركنان زماني آشكار مي‎شود كه از توجه ويژه مديران به بهره‌مندي از دانش خود برخوردار باشند. از اين رو، هم از نظر مديران و هم كاركنان، دانش به مثابه ابزار قدرت به‌ عنوان مبناي هر گونه رشد و توسعه اي محسوب مي‎شود. هر چند آن چيزي كه امروز منجر به ايجاد مزيت‎هاي اقتصادي در ورطه پديده اقيانوس آبي است، جمله اشتراك دانش قدرت بوده كه جايگزين دانش قدرت شده است.

اشتراك دانش گستره وسيعي از رفتارهاي پيچيده و چندوجهي سازماني است. فرآيندي اجتماعي و ارادي براي انتقال، جذب و استفاده مجدد از دانش موجود براي دستيابي به اهداف سازماني بوده و اين دانش مي‎تواند در فرم‎هاي كاغذي يا الكترونيكي در ذهن كاركنان ذخيره شود. اين همان توسعه روح جمعي در جهت تحقق اهداف هولوگرافيك سازماني است كه در هويت سازماني مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قابل درك است.

فرآيند اشتراك دانش نيز معمولا در يك چرخه اتفاق مي‎افتد و آن شامل شناسايي و ذخيره، استفاده، خلق دانش جديد و اشتراك مجدد فردي و اجتماعي است. اشتراك دانش در فرآيند مديريت دانش شامل چندين فعاليت كليدي است كه مشتمل بر به دست آوردن دانش، به كار بردن دانش، يادگيري، تسهيم و مبادله دانش، ارزيابي دانش، ايجاد و تثبيت دانش و استفاده بهينه از دانش است.

البته پنج فعاليت عمده شامل كسب دانش، گزينش دانش، دروني‌سازي دانش، بيروني‌سازي دانش و عمومي‌سازي دانش را هم مي‎توان به چگونگي اشتراك دانش در فرآيند مديريت دانش در سازمان‎هاي مناطق افزود. علاوه بر اين موارد مي‎توان به شناسايي و توليد دانش، ذخيره‌سازي و كدگذاري دانش، توزيع و انتشار دانش، بهره برداري و بازخورد گرفتن از دانش هم در مسئله اشتراك دانش و فرآيند مديريتي آن اشاره كرد.

توجه به اين موضوع‌ها كمك مي‎كند تا مزايايي ازجمله خلق دانش، خلاقيت، نوآوري، ابتكار، افزايش كيفيت خدمات و فرآيند تحويل محصولات، رضايت بيشتر مشتريان، يادگيري سازماني، پاسخ گويي سريع، توسعه محصول و راهبردهاي سازماني، كاهش فاصله زمان طراحي و توليد، حفظ و توانمندي بيشتر كاركنان، كاهش هزينه‌ها، توسعه عملكردها، تصميم‌گيري بهتر و جلوگيري از مرگ دانش در سازمان‎ها به ‌وجود آيد.

از آنجايي كه همه روش‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان ابزاري براي سهولت، سرعت و حذف محدوديت‌هاي زماني و مكاني در اشتراك دانش قلمداد مي‎شوند، علاوه بر روش‎هاي مستندسازي و تعاملي، انجام روش‎هاي اشتراك دانش در بستر شبكه‎هاي داخلي درون سازماني (اينترانت) چه براي ذخيره‌سازي دانش در بانك‎هاي اطلاعاتي و چه براي پاسخگويي كاركنان به مسائل و مشكلات كاري ديگر همكاران و چه براي تعامل و بحث و مذاكره، ازجمله فعاليت‌هايي است كه در راستاي استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي بروز رفتار اشتراك دانش كاركنان صورت مي‎گيرد.

بسياري از سازمان‎ها حتی يك گام جلوتر رفته و فراتر از طراحي و استفاده از نرم‌افزارهاي ويژه مديريت دانش و اينترانت از ابزارهاي شبكه جهاني اينترنت براي اشتراك دانش درون‌سازماني خود استفاده مي‎كنند. اين توجه به خصوص معطوف به جذب سرمايه‎گذاري و حضور فعال در بازارهاي منطقه‌اي و بين‎المللي است. اهدافي كه با توليد، صادرات، ايجاد فرصت‎هاي شغلي و اشتغال سالم و مولد همراه است.

با توجه به نقش تعيين كننده فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان جزء جدانشدني سازمان‎هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و اهميت و نقش آنها در بهبود فرآيندهاي سازماني در حوزه مديريت دانش، بايد گفت امروزه بسياري از روش‌هاي مستندسازي و تعاملي اشتراك دانش از طريق سامانه‎هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در بستر شبكه‎هاي اينترنت و اينترانت مورد استفاده قرار مي‎گيرد.

انواع وبلاگ‌ها، سايت‎هاي اينترنت، رايانامه، ويدئو كنفرانس، چت، آموزش مجازي، نرم‌افزارهاي مديريت دانش، سامانه‎هاي خبره و شبكه‎هاي تعامل اجتماعي، نمونه‌هايي از كاربرد تعامل ميان افراد در جهت اشتراك دانش و شفافيت امور است كه مي‎توان از طريق آنها حتی در مرزهاي جغرافيايي دور به اشتراك گذارده شود.

در سال‌هاي اخير با رشد آموزش‎هاي مجازي و دانشكده‎هاي الكترونيكي، گامي موثر در امر تسهيل آموزش و ارتباطات برداشته شده و حتی اشتراك‌گذاري دانش در سازمان‌ها باعث شده تا راهي براي ايجاد و كسب مزيت‎هاي رقابتي و رشد اكوسيستم كارآفريني و كسب و كارهاي نوپا به ‌وجود آيد.

از كاربردهاي مختلف فناوري ارتباطات و اطلاعات به مثابه تاثيرگذاري در مديريت اشتراك دانش مي‎توان به موتورهاي جست و جو، پرتال‎هاي شبكه، سامانه‎هاي‌DSS، CAD، اينترانت‌ها، رايانامه‎ها و گروه‎هاي مجازي اشاره كرد كه باعث افزايش سطح تخصصي افراد شده و زمينه‌ساز خلق موقعيت‎هاي جديد اقتصادي مي‎شود.

استفاده موثر از شبكه‎هاي ارتباطي رايانه‌اي و پايگاه داده‎ها، شيوه تبديل دانش پردازش شده را تسهيل كرده و همگاني شده آن را تسريع مي‎كند. از اين رو، استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان دسترسي سريع به حجم زيادي از داده‎ها و اطلاعات را براي تصميم‌سازي افراد و تصميم‌گيري مديران در سازمان‌ها فراهم كرده و همكاري از راه دور را ممكن مي‎سازد. هر چند بايد هماهنگي و انسجام لازم را ميان نظام‎هاي فناورانه و فرايند كاري كاركنان براي تسهيل اشتراك دانش در سطح سازمان‎ها بوجود آورد.

از نمونه‎هاي ابزار اشتراك دانش تحت شبكه مي‎توان از ويكي‌هاي مبتني بر ابزارهاي فرامتن تحت شبكه براي تسهيل تجمع و اشتراك دانش، وب‌كيوب‌ها براي فراهم كردن محيطي براي اشتراك دانش و تجربه افراد يا گروه‌ها، فليكرها براي اشتراك‌گذاري تصوير و ويدئو و جوامع برخط، توئيتر براي اشتراك‌گذاري اطلاعات با خواندن يا اشتراك گذاشتن توئيت‎ها به ديگر كاربران، ديگ (Digg‌) به منزله يك وبگاه پيونددهي جمعي، و استفاده از ابزارهاي تحت شبكه براي به اشتراك گذاشتن دانش شامل آموزش مجازي، شبكه‎هاي اجتماعي مانند فيس‌بوك، توئيتر و لينك‌اين(Linkd in)، اينترنت و اينترانت مانند ايميل، ويدئو كنفرانس، چت، وبلاگ، مسنجرها، فروم و همچنين تحليل شبكه اجتماعي مانند تحقيق شبكه من (My net research).

همه اين ابزارهاي اشتراك دانش تحت شبكه مي‎توانند نقش بسزايي در بهبود فرآيند اشتراك دانش در سازمان‎هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي ظرفيت‌سازي و خلق مزيت و تامين بازار محصولات توليدي، نرم‌افزاري و خدماتي براي تغيير محسوس در زندگي مردم باشند.

توليد در فضاي رقابتي امروز، مستلزم پژوهش‎هاي جديد و يافتن راهكارهاي متناسب با نياز جامعه مصرفي است كه در عصر هژمونيك ويروس صنعتي كرونا در جهان، رويكردي ديگر را با هدف تقويت صنايع داخلي و اقتصاد مصرف مي‎طلبد كه بايد مطمح نظر توليد‌كنندگان و فعالان اقتصادي مناطق آزاد و ويژه قرار گيرد. تغيير نگاه مصرف‌كنندگان لزوما تغيير مناسبات توليد و پردازش منابع را بوجود آورده است.

به نظر مي‎رسد فضاي اقتصاد دولتي دوباره سيطره خود را بر فرورفتگي اقتصاد بخش خصوصي به وجود آورده است.

از اين رو بايد نقش اقتدار سازماني مناطق آزاد و ويژه پررنگ‌تر شود و بخش خصوصي بيشتر در چتر حمايتي قرار گيرد. اعطاي مشوق‎هاي توليدي به همين منظور مي‎تواند معادله توليد براي مصرف را در مناطق خارج از نياز بازار تعريف كند؛ به طوري كه اقتصاد مصرف در عصر پساكرونا تعريفي ديگر پيدا مي‎كند، نوع عرضه كالاها و خدمات توليدي متفاوت خواهد بود.

تبليغات نوعي ديگر و در عمل دنياي مجازي حاكميت پيدا خواهد كرد. بنابراين، مديريت دانش در عمل روابط اقتصادي را تنظيم خواهد كرد. اشتراك دانش بايد بتواند نقش خود را در فرآيند خلق دانش و فزايش كيفيت و توليد محصولات با كيفيت بالا و خدمات مناسب ايفا كند. اهميت پژوهش در رشد و توسعه عمليات اقتصادي مناطق آزاد و ويژه حائز اهميت است.

 

نقش پژوهش در رشد و توسعه صنعت مناطق آزاد

پژوهش، مطالعه آگاهانه، برنامه‌ریزی شده و روشمند براي رویارویی با مسائل پیچیده ازجمله صنعت و توليد و تجارت است كه با توجه به تحولات روزافزون بشر، جايگاه خاصي در اقتصاد جامعه پيدا كرده است. هدف گسترش شناخت مرزهای علمی و کاربرد آن برای بهبود زندگی، در جهت نوآوری و ایجاد فرآورده‌ها، فرآیند‌ها، وسایل و ابزار، نظام‌ها، خدمات و روش‌های جدید که در پایان منجر به رشد و توسعه می‎شود، صورت مي‎پذیرد.

نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‎شود، به طوري كه موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، تجارت، خدمات به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. امروزه پژوهش به معناي جمع‌آوري اطلاعات در امور واقعي و اقدام به توضيح آنها براساس قواعد و روش‌هاي علمي صورت مي‎گيرد.

‌برخلاف گذشته كه محقق بدون روش تحقيق اقدام به پژوهش مي‎كرد، امروز تحقيقات براساس روش‎ها و مدل‎ها و چهارچوب نظري صورت مي‎گيرد، تا جايي كه براساس تفاوت مدل‎ها و نظريات، نتايج موضوعات به طور قطع يكسان نخواهد بود. به همين دليل سير تحقيقات براساس نظريات متفاوت است. حوزه صنعت نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و نيست. در كشورهايي كه پس‌انداز ملي به سمت سرمايه‎گذاري هدايت مي‎شود، پژوهش جايگاه اساسي داشته و شركت‎هاي دانش‌بنيان و مراكز رشد، پارك‎هاي علم و فناوري، مراكز شتاب‌دهنده براي تجاري‌سازي و آكواريوم‎هاي فناوري در جهت خلاقيت و نوآوري و شكوفايي تاسيس مي‎شوند.

در سال‌۹۴ بالغ بر ۶۸واحد تولیدی با فناوری نوین در این مناطق وجود داشته که در سال‌۹۸ به ۲۱۸واحد فعال رسیده و ۱۵۰واحد اضافه شده است. هر چند وقتي پس‌انداز ملي اندك باشد و يا اين كه سود سپرده‎ها در بانك‎ها بيش از سود سرمايه‎گذاري باشد، به دليل عدم استقبال مردم براي سرمايه‎گذاري، پژوهش نيز در صنعت جايگاهي نداشته و از اين‌رو، فرصت‎هاي شغلي نيز ايجاد نمي‌شود.

در كشورهاي پيشرفته در زمان دفاع پايان‌نامه‎هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلات تكميلي، حتما صاحبان كارخانه‎ها و واحدهاي اقتصادي حضور دارند و نتايج تزها و رساله‎هاي دانشجويي را پيگير هستند. به طوري كه اين پايان‌نامه‎ها، كاري صرفا براي نمره نبوده و پس از دفاع، تازه كار دانشجو براي ادامه كار و پيگيري نتايج آن شروع مي‎شود.

بدين دليل بايد در حوزه صنعت ارتباط دانشگاه با صنعت برقرار شود و اين همانا توجه به اهميت تاثيرگذاري پژوهش در رشد و توسعه صنايع مختلف در مناطق آزاد و ويژه است.

در ايران و به ويژه مناطق آزاد نيز بايد اين خلاء برطرف شده و نزديكي تنگاتنگي بين صنعت و دانشگاه‎ها به وجود آيد تا توليد، تجارت و گسترش صادرات جايگاه مناسبي در اقتصاد پيدا كند. کسب و کارهای استارت‌آپی در مناطق آزاد متفاوت است. به طوری که در مناطق ارس و اروند در زمینه تولید و انرژی، در انزلی و کیش در حوزه خدمات فنی مهندسی و فناوری اطلاعات، در چابهار و قشم از نوع خدمات گردشگری و تکنولوژی و در ماکو از نوع کشاورزی و لجستیک است.

علاوه بر امتیازات عمومی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، تشکیل مراکز نوآوری و فناوری در مناطق آزاد با همکاری و راه‌اندازي شتاب‌دهنده‌های برتر کشور عملیاتی شده است. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و همچنین امکان بازار مناسب صادرات از دیگر مواردي است که براي اين شركت‌ها در مناطق آزاد ايجاد شده است. این در حالی است که واحدهای صنعتی توانمند مستقر در مناطق آزاد می‌توانند بخشی از بازار مورد نظر استارت‌آپ‌ها را فراهم كنند تا همکاری‎ها را در آن بخش محقق كنند.

زیست‌بوم‌های مورد نیاز و نوپا بودن فرآیند جذب استارت‌آپ‎ها در مناطق آزاد ازجمله مواردي هستند كه می‌توانند موضوعاتی براي جذب مراكز جمعيتي و تجهيز زيرساخت‎هاي مورد نياز براي آینده نيز باشند.

در سال‌۹۴ تعداد ۱۱۰شرکت دانش‌بنیان و فناور در مناطق آزاد کشور فعالیت داشتند که این رقم در پایان سال‌۹۵ با افزایش ۹۰شرکت به رقم ۲۰۰واحد رسید و در سال‌۹۶ به ۲۴۸واحد رسيده است. اين رقم با بهبود فضاي كسب و كار در مناطق آزاد به بيش از ۳۰۰واحد رسيده است.

عوامل توسعه پژوهش را مي‎توان به سه بخش عوامل سخت‌افزاری، عوامل نرم‌افزاری و نیروی انسانی تقسیم كرد. عوامل سخت‌افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی را شامل مي‎شود که امکان انجام پژوهش در حوزه‌های مختلف را برای پژوهشگران فراهم می‎آورد. وجود ابزارهای پژوهشی از قبیل دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته و امکانات شبکه‌ای و رایانه‌ای ازجمله این منابع سخت‌افزاری محسوب می‎شوند. امکانات نرم‌افزاری، جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق نشريه‎ها و منابع علمی دیگر به صورت چاپی یا الکترونیکی صورت می‌گيرد.

بخش سوم‌، مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی را شامل مي‎شود که با دانش و تلاش خود می‎توانند امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و اجرا کنند.

علاوه بر این، توسعه آتی پژوهش در هر کشوري مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش آن کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیلات دانشگاهی استمرار می‎یابد. نهادينه شدن پژوهش و كاربردي شدن آن در اجرا و عمل شكل مي‎گيرد و صنعت ازجمله مولفه‌هايي است كه مي‎توان از پژوهش براي تجاري كردن ايده‎ها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي استفاده كرد.

با توجه به اهميت پژوهش‌هاي كاربردي در پيشبرد اهداف و ماموريت‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي تجاري‌سازي ايده‌ها و طرح‌هاي اقتصادي و اتفاق‌هاي جديد در اواخر دهه دوم قرن بيست و يكم ناشي از ويروس كرونا كه همه فعاليت‌هاي جمعي را در عرصه اقتصاد تحت تاثير قرار داده است، ساز و كار مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز از اين مسئله دور نبوده و مباني و ماموريت‌هاي توسعه‌اي مناطق را دچار چالش‌هاي عديده‌اي ساخته است.

از اين‌رو، لازم است رويكردهاي تقويت سازمان‌هاي مناطق در جهت حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تقويت شده و شركت‌هاي خدمات مشاوره اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي همراه با تهيه گزارش‌هاي فني اقتصادي و مالي براساس اولويت‌هاي توليدي و خدماتي اقلام وارداتي كشورهاي همجوار مورد تشويق قرار گيرد.

به علاوه، شركت‌هاي خدمات صادراتي و بازارياب براي فروش توليدات و محصولات ساخته شده تقويت و دفاتر نمايندگي مناطق آزاد و ويژه در كشورهاي همجوار براي شناسايي نيازها و اقلام توليدي و نرم‌افزاري مورد توجه قرار گيرند.

شركت در اکسپوها براي شناساندن توانمندی‌های صادراتی مناطق، به مثابه فرصتی برای بازاریابی خارجی و معرفی ظرفیت‌های صادراتی ایران مدنظر قرار گيرد. برگزاري همايش صادركنندگان برتر ايران در مناطق آزاد مي‌تواند استفاده دو سر سود را هم براي اقتصاد مناطق آزاد و ويژه باز كند و هم دانايي و توانايي مديران مناطق آزاد را براي كسب آگاهي تخصصي از طريق صادركنندگان بيافزايد.

همچنين فرصت‌هاي بيشماري را كه حداقل به صورت بالقوه در مناطق آزاد ايران وجود دارد، براي كاهش قيمت تمام‌شده و رقابت‌پذيري توليدات صادراتي بر روي صادركنندگان بگشايد. اين كار مي‌تواند مكمل برگزاري همايش سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي باشد كه هرازگاهي در يكي از اين مناطق برگزار مي‌شود.

وارونگی سرمایه و بحران‌های مالی غرب که ذاتی نظام سرمایه‌داری است و هرازگاهی خود را در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد، مي‌تواند منافع گشایش بازار ایران به سوی کشورها را به صورت دوطرفه از سوی کشورهای علاقه‌مند به فعالیت در ایران تضمين كند. به ويژه كه بهترین فرصت برای توسعه و رشد صنایع صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، برنامه‌ریزی و تهیه اکشن پلان برای رشد آنها مبتنی بر صادرات مجدد براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار ایران است.

مناطق آزاد و ویژه ایران به مثابه فرصت‌های رقابتی اقتصاد ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري رایانه ازجمله قطعات الکترونیک، لوازم برقی با توجه به فرآیند کامپیوتری شدن این کشورها با مشارکت خارجي‌ها باشند.

این همکاری مشترک با مونتاژ محصولات با لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی‌ کار در این مناطق شود.

همچنین اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل ‌و نقل از اهمیت چشمگیری برای رشد صادرات مجدد با همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران برخوردار است. به علاوه، توجه به راهکار صادرات مجدد از طريق اين مناطق با همکاری سایر کشورها ضرورت بسیار دارد.

مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد ایران می‌تواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای افریقایی، آسیای مرکزی و به‌ طور کلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را در بربگیرد. از این رو، رونق صادرات مجدد و ترانزيت مي‌تواند از برنامه‌های مهم مناطق برای تقویت اقتصاد ايران در مناطق آزاد براي تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

  • نویسنده : دکتر عبدالرسول خلیلی- کارشناس مناطق آزاد
  • منبع خبر : شماره80 نشریه اخبار آزاد مناطق