افتتاح بیمارستان خلیج فارس قشم توسط وزیر کار – ۵ مرداد ۹۶