با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور صورت پذیرفت:

افزایش آستانه معاملات مناطق آزاد تجاری-صنعتی

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نصاب معاملات مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی را ابلاغ کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از پول نیوز، در این ابلاغیه که به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال شده آمده است: هیات وزیران در جلسه۱۳۹۸/۱۱/۰۶ به پیشنهاد شماره‌۹۸۲/۱۰/۳۷۴۲ مورخ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند‌(الف) ماده‌(۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب‌۱۳۷۲، تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده‌(۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره‌۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ ک مورخ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ برای سال‌۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ ۴۰۰میلیون ریال باشد.

ب) معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج) معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

بنا به این گزارش، پیشتر معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال‌۱۳۹۱ کمتر از مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال؛ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند و معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک تقسیم می‌شدند.