امضاء تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منطقه آزاد انزلی

عکس : ابراهیم مختاری

عکس : ابراهیم مختاری