تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کشور

? با حکم مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کشور معرفی شدند.   ? به گزارش اخبار آزاد مناطق، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۹آبان‌ماه‌۱۳۹۷ و به استناد اصل یکصد و سی و […]

? با حکم مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعضای جدید هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد کشور معرفی شدند.

 

? به گزارش اخبار آزاد مناطق، بر این اساس وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۹آبان‌ماه‌۱۳۹۷ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره‌۱۰۶۰۸۶/ت ۵۵۹۲۵ک مورخ‌۱۳۹۷/۰۸/۱۳ تصویب کردند:

 

? آقای غلامرضا پناه به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای حمیداله بلیده‌ای می‌شود.

 

? آقای عبدالقادر پربار به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار به مدت سه سال جایگزین آقای ارسلان دژکام می‌شود.

 

? آقای صفر شاسفند به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس به مدت سه سال جایگزین آقای عیسی کلانتری می‌شود.

 

? آقای غلامحسین کریمی به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه ارس به مدت سه سال جایگزین آقای ایرج حاتمی می‌شود.

 

? آقای محمدرضا کبیری به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش به مدت سه سال جایگزین آقای محسن مهر علیزاده می‌شود.

 

? آقای رستم آقازاده قولکی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای ارسلان ازهاری می‌شود.

 

? آقای میرعلی سیدی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای قربانعلی سعادت می‌شود.

 

? آقای سیدرضا حسینی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای کامیار بیات می‌شود.

 

? آقای مجید صفدری به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم به مدت سه سال جایگزین آقای علی یدقار می‌شود.

 

این تصویب نامه در تاریخ‌۱۳۹۷/۰۸/۰۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.