مدیر علم و فن‌آوری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به مدیریت علمی این سازمان اظهار داشت

حمایت ویژه سازمان منطقه آزاد ماکو از شرکت‌های استارتاپی و طرح‌های فناورانه در مرکز نوآوری و فناوری

یشتازی سازمان منطقه آزاد ماکو به عنوان اولین سازمان در راه اندازی و تجهیز مرکز نوآوری و فناوری در بین کلیه مناطق آزادیشتازی سازمان منطقه آزاد ماکو به عنوان اولین سازمان در راه اندازی و تجهیز مرکز نوآوری و فناوری در بین کلیه مناطق آزاد

مدیر علم و فن‌آوری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به مدیریت علمی این سازمان اظهار داشت: با توجه به سیاست های ابلاغی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در سال رونق تولید ملی و با هدف جذب شرکت های استارتاپی فناور و دانش بنیان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی منطقه آزاد ماکو، مدیرعامل محترم سازمان بر حمایت از شرکت ها و کسب و کارهای فناور و دانش بنیان تأکید نمودند و در این راستا معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و به تبع آن مدیریت مرکز نوآوری و فناوری با تدوین آیین نامه های حمایتی مصوب، از طرح ها و شرکت های نوآور و فناور مستقر در مرکز حمایت خواهند نمود

دکتر بهزاد حیدری همچنین با اشاره به پیشتازی سازمان منطقه آزاد ماکو به عنوان اولین سازمان در راه اندازی و تجهیز مرکز نوآوری و فناوری در بین کلیه مناطق آزاد در سال ۹۸، مشارکت کلیه اساتید دانشگاهی، نخبگان و کارآفرینان منطقه ای و فرامنطقه ای را در راه اندازی اکوسیستم نوآوری و فناوری نقش مؤثری دانستند و از جوانان و نخبگان بومی منطقه دعوت به ارائه ایده ها و طرح های نوآورانه و فناورانه نمودند تا زمینه اشتغال جوانان منطقه با ایجاد شرکت های استارتاپی فناور و دانش بنیان محقق گردد.

لازم به ذکر است، شرکت‌های استارتاپی می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز نوآوری و فناوری به آدرس  www.makutech.ir  طرح‌ها و ایده‌های استارتاپی خود را از طریق همین سایت ارسال نمایند.