رفع ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای گروه۴ و تغییر آن به گروه۳

? طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی کشور، رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۴۷ردیف تعرفه کالایی و همچنین تغییر آن از گروه چهارم و سوم گروه جهت اقدام اعلام گردید.

? طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمامی گمرکات اجرایی کشور، رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۴۷ردیف تعرفه کالایی و همچنین تغییر آن از گروه چهارم و سوم گروه جهت اقدام اعلام گردید.