براساس مصوب هیات وزیران:

سازمان برنامه و بودجه ملزم به تعیین تکلیف پل ارتباطی خلیج فارس قشم شد

براساس مصوب هیات وزیران سازمان برنامه و بودجه ملزم به تعیین تکلیف پل ارتباطی خلیج فارس شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، هیات وزیران در جلسه ۲۵اردیبهشت۱۳۹۸ به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تصویب کرد:

۱- صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۶ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱تیرماه۱۳۹۷ به شرح صورتجلسه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین موسسه مذکور و سازمان یادشده با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابرسان رسمی ایران ملاک عمل است.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح (پروژه) پل ارتباطی خلیج فارس با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.