صورت های مالی سازمان های مناطق آزاد ماکو و انزلی تایید شد

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ سازمان های مناطق آزاد ماکو و انزلی را در نشست های جداگانه بررسی و تایید کردند. به گزارش مناطق آزاد، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه مناطق آزاد ماکو و انزلی) با […]

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ سازمان های مناطق آزاد ماکو و انزلی را در نشست های جداگانه بررسی و تایید کردند.

به گزارش مناطق آزاد، کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (مجمع عمومی سالیانه مناطق آزاد ماکو و انزلی) با حضور «علیرضا جعفری هرندی» معاون توسعه مدیریت، «شعبان شاهکوهی» مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد ماکو و انزلی و اعضاء کارگروه تخصصی برگزار شد.

در این نشست ها صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶  سازمان های مناطق آزاد ماکو و انزلی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی پس از شنیدن گزارش مناطق، نظراتی جهت بهبود مستمر فعالیتها و اقدامات آتی سازمان ارائه کردند.

در پایان این نشست نیز سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی سازمان تحت عنوان اظهار نظر مطلوب قرائت شد و اعضاء کارگروه شورا پس از استماع گزارش و بحث و بررسی، صورت های مالی و عملکرد سالانه سازمان های مناطق آزاد ماکو و انزلی  را تأیید کردند.