فراهم شدن امکان ثبت سفارش مواد اولیه گروه‌۴ جهت ورود به مناطق آزاد

امکان ثبت ‌سفارش مواد اولیه با اولویت کالایی‌۴، جهت فرآوری و صادرات ۱۰۰درصد محصول نهایی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، بدین منظور کاربران باید اقدام به ثبت‌ سفارش با کارت فعالیت بازرگانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کنند. نوع کالای وارداتی برای این پرونده‌ها باید «مواد اولیه گروه‌۴ به شرط صادرات ۱۰۰درصد محصول نهایی» انتخاب شود.

همچنین تمام تعرفه‌های درج شده در پرونده برای این ثبت‌ سفارش‌ها بایستی جزء مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی و با اولویت کالایی‌۴ باشد و واحدهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از این امکان استفاده می‌کنند، بایستی پس از فرآوری محصول نهایی، اقدام به صادرات ۱۰۰درصد محصول نهایی کنند.

فهرست واحدهای تولیدی موضوع این اطلاعیه و تعرفه‌های مجاز هر واحد، توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشخص شده‌ است.