توسط وزیر صمت صورت پذیرفت:

فهرست اقلام قابل ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه ای در مورد كالاهاي مورد نياز مناطق آزاد، فهرست اقلام قابل ورود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را صادر کرد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در ابلاغیه رضا رحمانی آمده است:

در اجرای بند یک ابلاغیه شماره‌۱۵۰۸۹ـ۹۷ مورخ ۱۷/۵/۹۷ معاون اول محترم رئیس‌جمهور، به پیوست تصمیمات متخذه در نشست مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جهت ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انضمام جدول اقلام قابل ورود با رعایت مفاد ذیل ارسال می‌گردد:

? واردات فهرست اعلامی و مورد تایید دبیرخانه شامل کالاهای مورد نیاز مناطق آزاد مطابق با قوانین مناطق آزاد تجاری قابل ورود می‌باشد.

? میزان سقف ورود کالاهای پیوست در کل مناطق آزاد تجاری کشور برای سال‌۱۳۹۸ براساس ابلاغیه‌۱۳۵۸۲ مورخ‌۱۰/۲/۱۳۹۸ معاون اول محترم ریاست جمهوری در حجم معادل ۵۲۸میلیون دلار تعیین می‌گردد.

? تعیین میزان سهمیه‌بندی هر منطقه و سهمیه گروه‌های کالایی به عهده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می باشد.

? اقلام مذکور براساس قوانین مناطق آزاد تجاری و بر مبنای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی منطقه می‌باشد.

? کنترل سقف هر یک از مناطق ونظارت بر رعایت سقف ارزی مذکور بر عهده گمرک منطقه می‌باشد.

? تعیین نوع ارز با نظر بانک مرکزی است.

گزارش ورود اقلام به تفکیک کالا و میزان ارزش توسط گمرک منطقه به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.