مجمع عمومی عادی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد

جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام براي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان منطقه آزاد تجاري-‌صنعتي قشم برای سال مالي 29اسفندماه‌1397برگزار شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، جلسه مجمع سال مالی‌۱۳۹۷، با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اعضای هیات مدیره، معاونین اقتصادی و سرمایه‌گذاری و توسعه مدیریت این سازمان، اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، مدیریت‌های حسابرسی داخلی و امور مجامع و امور مالی سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل شد.

در این جلسه صورت وضعیت مالی طرح تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد قشم در  ۲۹اسفندماه‌۱۳۹۷ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی قشم برای سال مالی ۲۹اسفند‌ماه‌۱۳۹۷، یکم بهمن‌ماه‌۹۸ در سالن کنفرانس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تهران برگزار شد.