مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری  دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در نشست معاونین سرمایه گذاری و توسعه مدیریت سازمان های مناطق آزاد بیان داشت: مناطق آزاد مکانیزم همزمان جلب و جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات است

نشست چگونگی تسهیل جلب و جذب سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی مناسب از بازار سرمایه برای اجرای پروژه های توسعه ای مناطق، چالش ها و راهکارها با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور، معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری و معاونین توسعه مدیریت سازمان های مناطق آزاد در تهران برگزار شد. به گزارش مناطق آزاد، […]

نشست چگونگی تسهیل جلب و جذب سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی مناسب از بازار سرمایه برای اجرای پروژه های توسعه ای مناطق، چالش ها و راهکارها با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور، معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری و معاونین توسعه مدیریت سازمان های مناطق آزاد در تهران برگزار شد.

به گزارش مناطق آزاد، در این نشست که توسط معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، محمدرضا عبدالرحیمی مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری این دبیرخانه گفت: مناطق آزاد مکانیزم همزمان جلب و جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات است و ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر هدف توسعه سرمایه گذاری در این مناطق تصریح می کند.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری ضرورت اشتغال، تولید و صادرات است و مناطق آزاد طرف ۵ سال گذشته در توسعه صادرات عملکرد خوبی داشته اند هرچند که هنوز در این بخش با ایده آل و انتظارات فاصله داریم.

هم چنین در این نشست چالش های قابل مدیریت در داخل مناطق آزاد و نیز چالش های فرا منطقه ای این مناطق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

محمد معزالدین معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق و اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست حضور داشتند.