«مدیر گردشگری» دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور منصوب شد

با حکم معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مدیر گردشگری و میراث فرهنگی» این دبیرخانه منصوب شد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از فرینا، «محمدرضا رستمی» در این حکم «حسین‌ اله‌بداشتی» را به عنوان «مدیر گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.

رستمی در بخشی از حکم خود خطاب به اله‌بداشتی آورده است:

«سیاستگذاری، هدایت، ارزیابی و نظارت بر عملکرد حوزه مدیریت مربوطه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مستلزم بینش، نگرش و رفتاری خردمندانه، مشارکت‌جو، مولد و توسعه‌طلب با رویکرد توسعه پایدار جوامع محلی است که باید سرلوحه اقدامات و تلاش‌های جناب عالی و همکارانتان قرار گیرد.

انتظار می‌رود؛ مجموعه سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های تحت تصدی خود را براساس قوانین، مقررات و اسناد فرادستی در چارچوب وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و تنظیم و با تشریک مساعی در ساحت فرابخشی، میان‌بخشی و بخشی گردشگری و میراث فرهنگی، برای انجام آنها اقدام فرمایید.

با شایستگی‌های که از شما سراغ می‌رود، بی‌شک از همه به دانش و توانایی خود را برای انجام وظایف محوله و خدمت موثر در جهت تحقق اهداف عالی «معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق» دبیرخانه، به کار خواهید گرفت.

از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون جنابعالی را در مسیر توسعه پایدار گردشگری و میراث فرهنگی، اقتصاد خلاق و ارتقای سطح زندگی سالم شهروندان ارجمند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسئلت دارم.»