گفت‌و‌گو با مهدی آبروش، مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار:

گردشگری ورزشی، ابزاری جهت توسعه چابهار

ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و شهرستان چابهار در منتهی‌الیه ﺟﻨﻮب‌‌ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان در ﻛﻨﺎر آب‌ﻫﺎي ﮔﺮم‌ دریای ﻋﻤﺎن و اقیانوس هند ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اند‌. ﻓﺸﺎر ﺑﺎدﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آب و ﻫﻮاي ﭼﺎﺑﻬﺎر داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ و درﺟﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻣﺎه از ﺳﺎل (اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد) ﺑﺎﻻ ﻣﻲ‌رود‌. ﺑﺎدﻫﺎى ﺑﺎران‌آور ﻣﻮﺳﻤﻰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎدﻫﺎى ﻏﺮﺑﻰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﻦ منطقه، ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰش ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎران می‌ﺷﻮﻧﺪ؛ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ، ﺧﻮش آب و ﻫﻮاﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ‌.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﻲ ﻫﻨﺪ، ‌ﮔﺎه ﭘﻴﺸﺮوی ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻢﻓﺸﺎر و ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎی ﻋﻤﺎن، ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪی را ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻳﻦ درﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ آن ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد‌. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢﻓﺸﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺟﻨﻮب ﻓﻼت اﻳﺮان، وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ را در ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ‌گردد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه، در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮدادماه، ﺑﺎدﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻤﺖ ﺷﺒﻪ‌ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻲ‌وزﻧﺪ ﻛﻪ از اﻫﻤﻴﺖ‌ وﻳﮋه‌ای در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار است‌. اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻨﮕﻲ اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج می‌شود.

ورزشﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی بومی و محلی اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و بلوچستان ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دارد، عبارتند از: ﻛﺮﻳﻜﺖ، ﺗﻮﺗﻦ‌ﺳﻮاری یا ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﻲ، ﭼﻮب‌ﺑﺎزی، ﺷﺘﺮﺳﻮاری و اﺳﺐﺳﻮاری، ﻛﺒﺪی یا ﻫﻤﺎن ورزش زو، ﮔﺮدون، ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺞ‌زﻧﻲ، ﻧﺸﺎﻧﻪ، ﻃﻨﺎبﻛﺸﻲ، ﭘﻼن، دال یا ﮔﻞﻧﻮردی در ﺑﺴﺘﺮ در‌ﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن، ﺳﺮﻓﻴﻨﮓ و ﻣﻮجﺳﻮاری. در این میان موج‌سواری حائز اهمیت بوده و با توجه به نگاه ویژه سازمان منطقه آزاد چابهار به مسئولیت اجتماعی و سلامت و نشاط جامعه محلی و همچنین برنامه‌های دست اقدام این سازمان در جهت توسعه و رونق گردشگری منطقه در راستای تقویت اقتصاد محلی و ملی، نگاه‌ها به سمت این ورزش معطوف شده است؛ تا جایی که در ابتدای تیرماه با حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار و انجمن موج‌سواری ایران، مسابقات انتخابیه تیم‌ملی موج‌سواری با حضور علاقه‌مندانی از سراسر کشور در این سواحل مکران برگزار گردید.

به همین منظور با مهدی آبروش، مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار به گفت‌وگو نشستیم تا علاوه‌بر شناخت اهداف برگزاری این رویداد ملی، درخصوص برنامه‌ها و اقدامات این سازمان در حوزه گردشگری با محوریت ورزش بیشتر جویا شویم که در ادامه می‌خوانید.

 

موقعیت بی‌بدیل چابهار برای توسعه گردشگری ورزشی

ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ، از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎی اﻧﺪﻛﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار و همچون ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺷﻴﻔﺘﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ. زﻳﺒﺎی ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﮕﺎه، ﻧﺎﺣﻴﻪای ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ دارای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺮاﻧﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﺸﻮر و ‌ﻣﻌﺘﺪل‌ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﻫﻮای ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ورزﺷﻲ-ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی، روﻳﺪادی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﮔﺴﺘﺮده، ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل و در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﻧﻤﻮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای ورزش و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻔﺮ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺑﺮای ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن می‌باشد. ﺑﺎ عنایت به ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ارزﺷﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. در حالی که عمده نقاط ایران موج گرما را تجربه می‌کنند، در سواحل مکران در جنوب شرق ایران، فصل بادهای مونسون و بارش‌های بهاری حکم‌فرما است و با توجه به سواحل اقیانوسی، این سواحل را با متوسط دمای ۲۸ تا ۳۰درجه به ‌یکی از خنک‌ترین نقاط ایران در این فصل تبدیل کرده است. این سواحل بی‌نظیر در کشور، چابهار را برای رشته ورزش موج‌سواری بسیار منحصربه‌فرد نموده است.

ظرفیت و موقعیت سواحل مکران مانند نگینی است که در موج‌سواری غرب آسیا باید آن را کشف نمود و از این فرصت طلایی با یک برنامه‌ریزی درست به نفع کشورمان استفاده کرد.

 

برگزاری مسابقات انتخابیه تیم‌ملی موج‌سواری در چابهار

در رقابت‌ها موج‌سواری انتخابیه تیم‌ملی با عنوان «جام مکران» در چابهار، در بخش آقایان بزرگسالان ١٨نفر، نوجوانان ۴نفر، نونهالان ١٣نفر و در بخش بانوان نیز ١٧نفر و دختران نونهال ٢نفر شرکت کرده بودند.

مسابقات کاپ آزاد موج چابهار و کنارک در دو بخش آقایان و بانوان و در رده‌های سنی نونهالان،‌ نوجوانان، جوانان، بزرگسالان از تاریخ ۱تیرماه الی ۴تیرماه برگزار گردید که نفرات برتر این مسابقات به شرح ذیل بودند:

نونهالان:

– نفر اول‌: میلاد بلوچ (چابهار)

– نفر دوم: حسین بلوچ (کنارک)

– نفر سوم: عدنان فولادی (چابهار)

– نفر چهارم: مدسر فولادی (چابهار)

جوانان و نوجوانان:

– نفر اول‌: سراج بلوچی (چابهار)

– نفر دوم‌: فاروق بلوچی (چابهار)

– نفر سوم‌: داود خدیر (چابهار)

– نفر چهارم: عثمان بلوچی (چابهار)

بزرگسالان:

– نفر اول‌: سالار قیصری (تهران)

– نفر دوم: دانیال بحرالعلومی (تهران)

– نفر سوم‌: ادریس پیکر (چابهار)

– نفر چهارم‌: حبیب‌الله بلوچی (چابهار)

بانوان:

– نفر اول‌: رعنا افطسی (تهران)

– نفر دوم‌: نورا نراقی (تهران)

– نفر سوم: زهرا سادات لاجوردی (تهران)

– نفر چهارم‌: آزاده خلفیان (خوزستان)

همچنین در ابتدای این مسابقات، کلاس و سمینار داوری موج‌سواری برگزار گردید که داورانی از استان‌های کرمانشاه، البرز، بوشهر، تهران، مازندران، گیلان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان در این مسابقات به داوری پرداختند.

به زودی نفرات اول تا ششم و نفرات انتخاب شده از طرف انجمن، به اردوی تدارکاتی دعوت خواهند شد و در آن اردو اعضای تیم‌ملی انتخاب می‌گردد.

 

لزوم آشنایی مردم با ظرفیت موج‌سواری در چابهار

از موانع و مشکلات که در مسیر توسعه ورزش موج‌سواری در سواحل مکران وجود دارد، می‌توان به عدم شناخت مردم کشورمان حتی مردم بومی و محلی که در نزدیکی این سواحل زندگی می‌کنند، اشاره کرد. اگر بتوانیم مردم‌، مدیران کشوری و استانی و مردم بومی و محلی را با این رشته آشنا کنیم، مطمئنا مشکلات کمتری خواهیم داشت.

 

جذب گردشگر در فصل مونسون

همان طوری که مستحضر هستید در هر منطقه، امکانات و نیروی انسانی به جز شرایط آب و هوایی، بیس و پایه هر ورزشی را تشکیل می‌دهد‌. وجود سایت‌های موج‌سواری در شهرستان چابهار و کنارک، ورزشکاران بومی علاقه‌مند و آموزش دیده، حمایت‌های سازمان منطقه آزاد چابهار و مشارکت جامعه محلی، بکر بودن سواحل مکران و گردشگر‌پذیری این منطقه را می‌توان از ظرفیت‌های ویژه چابهار جهت توسعه ورزش‌های موج‌سواری دانست‌. در این منطقه با وجود موج‌های بلند در فصل مونسون، از اوایل سال‌۹۵ که انجمن موج‌سواری ایران تشکیل شده است، سه ‌سال به ‌صورت مداوم دورهای آموزشی و مسابقات موج‌سواری کشوری با حضور مدرسان و کارشناسان خارجی و آخرین بار هم زیرنظر کمیته جهانی المپیک در چابهار برگزار شد.

 

ضرورت حمایت همه‌جانبه از توسعه ورزش در چابهار

با توجه به نوپا بودن ورزش موج سواری در این بندر، نیازمند حمایت‌های ویژه و همه‌جانبه وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشد. نبود امکانات و ادوات این ورزش و گران بودن ملزومات، ازجمله مشکلات علاقه‌مندان به این رشته از ورزش می‌باشد. همچنین گرانی بلیط پرواز، بزرگترین ضربه را به صنعت گردشگری چابهار خصوصا توسعه گردشگری موج‌سواری چابهار خواهد زد.

 

توسعه ورزش موج‌سواری در دستورکار سازمان منطقه آزاد چابهار

برای شناساندن بهتر موج‌سواری در چابهار به گردشگران، آژانس‌های گردشگری تاکنون با مجوز انجمن موج‌سواری ایران، تورهای موج‌سواری ۵۰ تا ۶۰نفره به چابهار اعزام کرده‌اند؛ از ابتدای تابستان سال جاری نیز این تورها برگزار شده است. به ‌ویژه سواحل روستای رمین بهترین نقطه موج‌سواری با حداقل آسیب و بیشترین لذت است. منطقه آزاد چابهار مصمم به توسعه موج‌سواری چه در حوزه ورزشی و حرفه‌ای و چه گردشگری در سواحل مکران است و همچنین مصمم به اجرای تورهای گردشگری در رمین است.

 

حمایت سازمان منطقه آزاد چابهار از ورزشکاران

یکی از اولویت‌های سازمان منطقه آزاد چابهار در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به جامعه محلی در بخش ورزش، حمایت از ورزش‌های آبی ساحلی می‌باشد که این سازمان در دو سه سال گذشته علاوه بر اعزام آقای «عبدالرزاق بلوچی»، عضو تیم‌ملی موج‌سواری جمهوری اسلامی ایران به مسابقات ژاپن، نسبت به توسعه و بازسازی سایت موج‌سواری و در اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز ورزشکاران اقدامات خوبی را انجام داده است‌. برگزاری مسابقات انتخابی تیم‌ملی جهت حضور در مسابقات موج‌سواری کشور ژاپن و برگزاری کلاس‌های داوری با حمایت‌های این سازمان انجام گردیده است.

 

ساخت دهکده ورزشی «پیل‌بند» در چابهار

سازمان منطقه آزاد چابهار علاوه بر اختصاص پیکره‌هایی به نام زون گردشگری در محدوه خود، تلاش دارد که از بندر تنگ تا بندر گواتر را از نظر گردشگری و تامین بخشی از امکانات رفاهی گردشگران آماده سازد. همچنین ساخت و تکمیل پروژه دهکده ورزشی «پیل‌بند» با در نظر گرفتن انواع ورزش‌های بومی و محلی‌، سالنی‌، آبی و ساحلی در زمینی به وسعت ۵۰هکتار قطعا برنامه‌های خوبی را در آیند نه چندان دور در جهت توسعه ورزش و جذب گردشگر دارد.

 

سفر به سرزمین شگفتی‌ها

فصل مونسون که از اوایل خردادماه آغاز می‌شود، در مردادماه به بهترین ایستگاهش می‌رسد و موجب می‌شود ساحل‌نشینان سواحل مکران از کنارک، چابهار تا گواتر هوای مطبوع و خنکی را تجربه کنند. هم‌اکنون دمای هوای چابهار به عنوان قلب مکران، ۲۸درجه به همراه باد و نسیم است. مونسون یکی ‌از ده‌ها جاذبه‌ ناشناخته سواحل مکران است. به گواه کارشناسان گردشگری، در امتداد سواحل اقیانوسی مکران به ‌عنوان یکی بکرترین نقاط ایران با حداقل ۲۰۰جاذبه طبیعی، تاریخی و جانوری منحصربه‌فرد ناشناخته شده است. مونسون با آبفشان‌ها، موج‌فشان‌ها و صد البته بارش‌ها و بادهای بهاری خود، تنها یکی‌از ده‌ها جاذبه سواحل مکران است؛ اما یکی ‌از جاذبه‌هایی که مونسون به سواحل مکران می‌آورد، موج‌های شگفت‌انگیزی است که علاوه‌بر خلق جاذبه‌های منحصر‌به‌فردی همچون موج‌فشان‌ها و آبفشان‌ها، سواحل مکران را به بهترین نقطه ایران و غرب آسیا برای موج‌سواری حرفه‌ای تبدیل می‌کند، که شما را دعوت می‌کنیم به سرزمین زیبایی‌ها تشریف بیاورید.