گزارش تصویری / برگزاری شانزدهین نشست معاونین و مدیران فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور در منطقه آزاد ارس