مناطق آزاد برای حضورسرمایه‌داران ایرانی فرش قرمز پهن نمایند

عقیل حق‌شناس سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای […]

عقیل حق‌شناس

سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود. مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و به‌کارگیری مدیریت اصولی‌، علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. یکی از این بسترها و زیرساخت‌های ایجاد شده توسط دولت‌ها در ایران، ایجاد مناطق آزاد در دهه‌های گذشته بوده است. بنا به تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع، خارج بوده و با بهرهگیری از مزایا نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید.

ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم و ایجاد نظم و امنیت در بازارهای پولی و مالی کشور باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و افزایش اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران گردیده، که به آن امنیت سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. امنیت سرمایه‌گذاری یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه سرمایه‌گذاری می‌باشد. هر چند سرمایه‌گذاران به دنبال افزایش سودآوری خود هستند، اما عامل مهمی که این امر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، احساس امنیت است. با توجه به اینکه حضور سرمایه‌گذار سبب افزایش تولید، اشتغال و کاهش فقر می‌گردد، نقش دولت و مسئولین به ویژه مدیران عامل مناطق آزاد، به عنوان روسای دولت‌های کوچک‌، در این زمینه بسیار مهم است. در راستای ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد هفت‌گانه ایران، برخورد مناسب و تسهیل نمودن شرایط مطابق قوانین خاص منطقه، برای سرمایه‌داران به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، که خود به عنوان مبلغان اقتصادی عمل می‌کنند، قطعا می‌تواند به عنوان عامل مهمی مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق را هموارتر نماید. اگر شرایط رضایت‌بخش توسط مدیران مناطق آزاد برای حضور سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج بیش از گذشته فراهم گردد و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تامین شود، به تبع آن سرمایه‌گذاران خارجی با اعتماد بیشتر و خیالی آسوده اقدام به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران خواهند نمود، چراکه اطمینان دارند کشوری که برای سرمایه‌گذار خود ارزش و احترام قائل بوده و برای حضور مجدد در کشورش فرش قرمز پهن می‌نماید، قطعا قابل اعتماد است.

این روش در سه دهه گذشته توسط دولت چین به عنوان قدرتمندترین کشور اقتصادی امروز، اجرا گردید و آنها برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی اروپا و آمریکا جهت سرمایه‌گذاری در چین، ابتدا از سرمایه‌داران چینی مقیم خارج استفاده نموده و زمینه حضور آنها را تسهیل و امنیت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه آنان را تامین نمودند و به دنبال آن سرمایه‌داران چینی شرکای تجاری خود را وارد این کشور نموده و با تبلیغات فراگیر و منسجم زمینه حضور پررنگ و وسیع سرمایه‌گذاران خارجی در چین را فراهم آوردند.

با توجه به قوانین خاص حاکم در مناطق آزاد که در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری و امنیت (مواد‌۲۰ و ۲۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی) بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد، انتظار می‌رود دبیرخانه مناطق آزاد با همکاری وزارت امورخارجه، طی یک جلسه یا همایش با موضوع مناطق آزاد و امنیت سرمایه‌گذاری، سفرا و رایزنان اقتصادی کشورهای هدف مناطق آزاد هفت‌گانه را نسبت به قوانین و شرایط خاص مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری، آشنا نموده و از آنان درخواست نمایند تا ابتدا ایرانیان مقیم خارج را برای حضور و سرمایه‌گذاری در این مناطق تشویق نمایند و از این طریق حلقه اتصال مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی را تکمیل نمایند.